Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 4. februar 2019 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2018 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2019 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Næstformand Ane Veierskov genopstiller ikke og kasserer Max Münsberg er kun villig
          til genvalg for 1. år)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg, dog har Stævne- og Kommunikationsudvalg
          ingen formænd …)
  4. Hvert år vælges to revisorer
          (Kun den ene af de nuværende revisorer ønsker at genopstille)
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges b), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest torsdag den 21. januar 2019).

Regnskab for 2018, budget for 2019, skriftlig årsberetning samt evt. indkomne forslag kan efter 28. januar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Vel mødt    
Bestyrelsen    

Printvenlig udgave (pdf)


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     14. januar 2019