Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 8. februar 2021 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2020 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2021 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Nuværende kasserer og næstformand er villig til genvalg)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg, dog har Stævneudvalget ingen formand)
  4. Hvert år vælges to revisorer
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest mandag den 25. januar 2021).

Regnskab for 2020, budget for 2021, skriftlig årsberetning kan efter 27. januar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

På grund af den nuværende corona situation er det usikkert om generalforsamlingen kan gennemføres som annonceret ovenfor. Såfremt det ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen, vil generalforsamlingen blive udsat. Dette vil blive annonceret her på hjemmesiden.

Vel mødt    
Bestyrelsen    


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     17. januar 2021