Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Torsdag den 9. februar 2017 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2016 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2017 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Næstformand Henrik Boesen og kasserer Asger Jensen genopstiller ikke)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg, dog har Stævne- og Kommunikationsudvalg ingen
          formænd …)
  4. Hvert år vælges to revisorer
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges b), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest torsdag den 26. januar 2017).

Regnskab for 2016, budget for 2017, skriftlig årsberetning samt evt. indkomne forslag kan efter 1. februar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Vel mødt    
Bestyrelsen    

Printvenlig udgave (pdf)


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     10. januar 2017