Logo efteraar.jpg

Klub / Aktiviteter
Ordinær generalforsamling 2024.

Orienteringsklubben Roskilde indkalder til ordinær generalforsamling
Mandag den 5. februar 2024 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2023 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2024 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
  4. Hvert år vælges to revisorer
 8. Eventuelt

Det betyder, at generalforsamlingen i år skal vælges formand, sekretær, udvalgsformænd og revisorer.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (formand@okr.dk senest mandag den 22. januar 2024)

Regnskab for 2023, budget for 2024, skriftlig årsberetning kan rekvireres fra den 22 januar og tilsendes per e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk

Vel mødt

Bestyrelsen


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     06. januar 2024