Logo gravhoj.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 7. februar 2022 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2021 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2022 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
          (Formand Anders Laage Kragh genopstiller. Sekretær Jørgen Krogh genopstiller ikke)
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Da Kasserer Michael Leth Jess ønser at udtræde af bestyrelsen, skal der ekstraordinært
          vælges ny kasserer for 1 år.)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Alle udvalgsformænd er villige til genvalg)
  4. Hvert år vælges to revisorer
          (Kun den ene af de nuværende revisorer ønsker at genopstille)
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges a), b), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest mandag den 24. januar 2022).

Regnskab for 2021, budget for 2022 og skriftlig årsberetning kan efter 1. februar tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Vel mødt    
Bestyrelsen    


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     15. januar 2022