Logo        OK Roskilde

Faste poster i Boserup

Denne side indeholder billeder, kortudsnit og signatureksempler, der er relevant for de 3 introbaner.


Start: Skovvejkryds

Her går starten. Billedet er taget mod nord. To tydelige skovveje både sommer og vinter.
God skovvej: Skovvej, markvej eller dårligt vedligeholdt grusvej, som kan befærdes af personvogne, hvis der køres langsomt. Bredde mindre end 3 meter.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 32: Skovvejsammenløb

Det første billede er taget mod vest, det andet mod øst. Det kan være svært at se, at skovvejen mod vest er tydeligere end stien mod øst. Forskellen er, at der er grus og sten som fundament for skovvejen mod vest. Derfor er denne tegnet som skovvej og den anden som sti.
Mindre vej: Vej med belægning af grus eller lignende, som jævntlig vedligeholdes, og som kan befærdes af personvogne hele året. Bredde mindre end 3 meter.
God sti, skovvej: God sti, som er mere end et enkelt spor samt gamle skovveje, som er lettere tilgroede med græs eller lignende, men dog stadig er tydelige.
Sti: Sti med et enkelt spor eller gamle tilgroede skovveje og slæbespor, som kan følges i konkurrencetempo.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 33: Skovvej-stisammenløb

Det kan være svært om sommeren at se, at der går en sti fra skovvejen her. Kommer man lidt ned ad stien, bliver den tydelig. Forgreningen er tegnet tydelig, fordi den er let at se om vinteren.
Tydelig stiforgrening: Når en sti eller vejforgrening er tydelig, skal stiplingerne støde helt sammen i forgreningen.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 39: Skovvej-stisammenløb

Der løber et dige langs med stien, der fortsætter mod vest. Der er også en rende, men kun diget er tegnet med.
Jorddige: Tydeligt jorddige eller jordvold. Minimum højde 1 m.
Sammenfaldet jorddige: Utydeligt og delvis sammenfaldet dige. Minimum højde 0,5 m.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 43: Høj, oppe på

Bakken som posten ligger på kan ses tydeligt på stor afstand. Der er åbent og lyst på bakken, men der vokser meget krat.
Højdekurve: Brun streg. Linie igennem alle punkter, der ligger i samme højde. Ækvidistancen skal være 2,5 m eller 5 m.
Tællekurve: Tyk brun streg. For at give et bedre overblik over terrænformerne tegnes hver femte kurve som tællekurve.
Hældningsstreger: Brun streg på tværs. Tegnes på den side af kurven, hvor terrænet skråner nedad. Bruges i lavninger og slugter for at informere om terrænets hældning.
Åbent område: Lys gul farve. Lyng og græshede, fældet skov og nyplantede områder (træer lavere end ca. en meter) eller øvrige åbne områder med grov undervegetation som lyng, højt græs, bregner, brombær og helt lave buske. Reduceret gennemløbelighed vises med:
Langsomt gennemløbelig underskov: Lodret grøn streg. Områder med god sigtbarhed, men tæt undervegetation, som f.eks. brombær, lyng, lave buske, ris og afhuggede grene, hvor løbshastigheden er nedsat til 60 - 80% af optimal hastighed.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 45: Skovvej-stisammenløb

Lige før post 45 er der på modsat side af skovvejen tegnet en "hugning" der støder til. (Se billedet til venstre). En hugning defineres som: "Hugning (smalt brandbælte) smallere end 5 meter. Signaturen bruges for de linier, der forekommer i plantet skov". Lige efter posten er der vist en sti. Forskellen på de to signaturer er svær at se, men består i, at der tydeligt ses et spor, en sti, på jordbunden (billedet til højre).
Hugning: Hugning smallere end 5 meter. Signaturen bruges for de linier, der forekommer i plantet skov. Hugninger, der er fremkommet som resultat af udtynding, medtages kun såfremt de er over 2 meter brede. Øvrige hugninger medtages som udskæring i gennemløbeligheden.
Sti: Sti med et enkelt spor eller gamle tilgroede skovveje og slæbespor, som kan følges i konkurrencetempo.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post 46: Høj, oppe på

Bakken som posten ligger på kan ses tydeligt på stor afstand. Der er en tydelig bevoksningsgrænse mellem det åbne område og skoven omkring
Højdekurve: Brun streg. Linie igennem alle punkter, der ligger i samme højde. Ækvidistancen skal være 2,5 m eller 5 m.
Tællekurve: Tyk brun streg. For at give et bedre overblik over terrænformerne tegnes hver femte kurve som tællekurve.
Åbent område: Lys gul farve. Lyng og græshede, fældet skov og nyplantede områder (træer lavere end ca. en meter) eller øvrige åbne områder med grov undervegetation som lyng, højt græs, bregner, brombær og helt lave buske. Reduceret gennemløbelighed vises med:
Bevoksningsgrænse: Sorte prikker. Tydelig skovgrænse eller meget tydelige grænser mellem forskellige bevoksninger i skoven.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AA: Hul

Dette hul er faktisk for småt til at blive repræsenteret på kortet, idet det ikke er 1 meter dybt. Men det ses ofte at minimumsregler ikke overholdes kategorisk. Nogle gange anvendes i stedet signaturen "lille lavning".
Hul: Gravet hul eller grusgrav med skarpe kanter (minimumdiameter 2 m). Bunden skal være mindst 1 m under omgivende terræn, hvor dette er lavest.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AB: Høj, sydfod

Højen ses tydeligt på afstand, selv om den kraftige vegetation slører den. Den hæver sig ikke meget, og derfor er den kun tegnet med en hjælpekurve.
Høj: En høj tegnes med højdekurve. En tydelig høj, som højdemæssigt ligger mellem to kurver tegnes med hjælpekurve.
Åbent område: Lys gul farve. Lyng og græshede, fældet skov og nyplantede områder (træer lavere end ca. en meter) eller øvrige åbne områder med grov undervegetation som lyng, højt græs, bregner, brombær og helt lave buske. Reduceret gennemløbelighed vises med:
Langsomt gennemløbelig underskov: Lodret grøn streg. Områder med god sigtbarhed, men tæt undervegetation, som f.eks. brombær, lyng, lave buske, ris og afhuggede grene, hvor løbshastigheden er nedsat til 60 - 80% af optimal hastighed.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AE: Mose, nordkant

En mose vil som regel være let at genkende i terrænet, også om sommeren, fordi vegetationen er forskellig fra omgivelserne. Der er tegnet en kurve rundt om mosen, fordi den ligger i en tydelig lavning. Der er en grøfteende i den modsatte kant, hvor posten står. Postplaceringen kunne beskrives med alle tre genstande: Mose, lavning, grøft, men kun en benyttes.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter.
Grøft, bæk: Grøft (smallere end ca. 2 m ved kronekant) eller bæk, som tydeligt og let kan ses ved passage hele året.
Lavning: En lavning tegnes med højdekurve eller hjælpekurve og med hældningsstreger. En tydelig lavning, som højdemæssigt ligger mellem to kurver, tegnes med hjælpekurve.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AF: Grøftesammenløb

Grøft defineres som: "Naturligt eller gravet vandløb, der i længere perioder kan være tørlagt". Læg mærke til at der også er en grøft langs digerne, der er tegnet på kortet. Men af hensyn til overskueligheden er kun digerne tegnet. Sammenlign med post 39. Havde grøfterne været uden vand, ville korttegneren måske have tegnet en rende. Et eksempel på, at naturen kan beskrives på flere måder.
Grøft, bæk: Grøft (smallere end ca. 2 m ved kronekant) eller bæk, som tydeligt og let kan ses ved passage hele året.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AI: Høj, oppe på

Den flade høj er svær at se på billedet. Hvis du kigger på et større billede kan du godt finde posten. Grøften er efterhånden meget utydelig, undtagen hvor den skærer sig gennem højen.
Høj: En høj tegnes med højdekurve. En tydelig høj, som højdemæssigt ligger mellem to kurver tegnes med hjælpekurve.
Grøft, bæk: Grøft (smallere end ca. 2 m ved kronekant) eller bæk, som tydeligt og let kan ses ved passage hele året.
Lille grøft: Mindre grøft, som uden besvær kan ses i terrænet, men kan være utydelig enkelte steder eller dele af året.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AJ: Høj, sydøstfod

Højen er en flad bakke. Det er resterne af et gammelt voldsted fra middelalderen.
Hjælpekurve: Stiplet brun streg. Indtegnes for at vise væsentlige detaljer, der ellers ikke ville blive vist. Skal bruges restriktivt. Der må kun bruges én hjælpekurve mellem to kurver.
Tællekurve: Tyk brun streg. For at give et bedre overblik over terrænformerne tegnes hver femte kurve som tællekurve.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AN: Mose, nordkant

Mosen er mest tydelig når der er meget vand. Der vokser træer i mosen.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post BC: Punkthøj

Punkthøj.
Punkthøj: Lille tydelig høj, som ikke er stor nok til at tegnes med kurve (diameter mindre end 4 m). Højden skal være mindst 1 m over omgivende terræn, hvor dette er højest.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AP: Mose, nordkant

Mosen er mest tydelig når der er meget vand. Der vokser ikke træer i mosen, men de omgivende træer vokser hen over.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter.
Lavning: En lavning tegnes med højdekurve eller hjælpekurve og med hældningsstreger. En tydelig lavning, som højdemæssigt ligger mellem to kurver, tegnes med hjælpekurve.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AO: Mose, sydkant

En mose vil som regel være let at genkende i terrænet, også om sommeren, fordi vegetationen er forskellig fra omgivelserne. Der er tegnet en kurve rundt om mosen, fordi den ligger i en tydelig lavning. Der vokser krat i mosen, som gør den vanskeligt at passere.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter.
Lavning: En lavning tegnes med højdekurve eller hjælpekurve og med hældningsstreger. En tydelig lavning, som højdemæssigt ligger mellem to kurver, tegnes med hjælpekurve.
Svært gennemtrængelig skov: Områder med meget tæt skov, krat eller undervegetation, hvor løbshastigheden er nedsat til 0 - 20% af optimal hastighed, og dermed på det nærmeste uigennemtrængelig.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AM: Slugt

Slugt defineres som "Dal; forlænget skrånende lavning i en skråning".
Tællekurve: Tyk brun streg. For at give et bedre overblik over terrænformerne tegnes hver femte kurve som tællekurve.
Hældningsstreger: Brun streg på tværs. Tegnes på den side af kurven, hvor terrænet skråner nedad. Bruges i lavninger og slugter for at informere om terrænets hældning.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter. Den mindste mose skal angives med mindst to linier på kortet

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AK: Spang

Er i Danmark oftest en smal jorddækket overførsel, hvor grøften er rørlagt.
Bro, spang: Bro, gangbræt eller lignende, hvor ingen sti fører til.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post AQ: Mose, sydkant

Åben mose uden bevoksning af træer
Mose: Passabel mose med tydelige kanter. For åbne moser kan signaturen kombineres med:
Åbent område: Lys gul farve. Lyng og græshede, fældet skov og nyplantede områder (træer lavere end ca. en meter) eller øvrige åbne områder med grov undervegetation som lyng, højt græs, bregner, brombær og helt lave buske.
Svært gennemløbelig skov: Områder med meget tæt skov (lav sigtbarhed), hvor løbshastigheden er nedsat til 20 - 60% af optimal hastighed på grund af hindrende grene, ungtræer og lignende.
Hugning: Hugning smallere end 5 meter. Signaturen bruges for de linier, der forekommer i plantet skov. Hugninger, der er fremkommet som resultat af udtynding, medtages kun såfremt de er over 2 meter brede. Øvrige hugninger medtages som udskæring i gennemløbeligheden.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post BA: Mose, sydkant

Defineres som: "Område med blød og vandfyldt eller fugtig bund". Denne mose er meget og tiltagende vandfyldt og kan måske tegnes som en lille sø i stedet. Men skal dog så helst være vandfyldt året rundt.
Mose: Passabel mose med tydelige kanter. For åbne moser kan signaturen kombineres med:
Åbent område: Lys gul farve. Lyng og græshede, fældet skov og nyplantede områder (træer lavere end ca. en meter) eller øvrige åbne områder med grov undervegetation som lyng, højt græs, bregner, brombær og helt lave buske.
Lavning: En lavning tegnes med højdekurve eller hjælpekurve og med hældningsstreger. En tydelig lavning, som højdemæssigt ligger mellem to kurver, tegnes med hjælpekurve.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3

Post BB: Lille lavning

Denne lavning er faktisk for flad til at blive repræsenteret på kortet, idet den ikke er 1 meter dyb. Men det ses ofte at minimumsregler ikke overholdes kategorisk. Nogle gange anvendes i stedet signaturen "hul".
Lille lavning: Lille naturlig lavning (minimumdiameter 2 m), som ikke kan vises i kurvebilledet. Bunden skal være mindst 1 m under omgivende terræn, hvor dette er lavest.

                                      Til:    Introbane 1     Introbane 2     Introbane 3


Til forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Denne side er oprettet d. 12. maj 2007 af Asger Jensen