Logo sblomster_top.jpg

Klub / Aktiviteter

Ordinær generalforsamling

Orienteringsklubben Roskilde
Indkalder til ordinær generalforsamling

Mandag den 13. februar 2023 kl. 19:00 i Klubhuset, Bjældevej 20, 4000 Roskilde

Dagsorden ifølge vedtægternes §8:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Formanden aflægger beretning, gennemgår og kommenterer beretninger fra udvalgene
 4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab 2022 til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Kassereren forelægger budget 2023 med forslag til kontingentstørrelse
 7. Valg af formand, næstformand, sekretær, kasserer, udvalgsformænd samt revisorer
  1. I lige år vælges formand og sekretær
  2. I ulige år vælges næstformand og kasserer
          (Nuværende kasserer og næstformand er villig til genvalg)
  3. Hvert år vælges formænd for udvalgene
          (Formanden for træningsudvalget genopstiller ikke. Øvrige udvalgsformænd er villige
          til genvalg, dog har Stævneudvalget ingen formand)
  4. Hvert år vælges to revisorer
 8. Eventuelt

Det betyder, at på generalforsamlingen i år skal vælges b), c) og d)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal i skriftlig form være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen (forslag sendes til formand@okr.dk senest mandag den 30. januar 2023).

Regnskab for 2022, budget for 2023, skriftlig årsberetning kan rekvireres fra den 30 januar og tilsendes pr. e-mail ved henvendelse til formand@okr.dk.

Vel mødt    
Bestyrelsen    


okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde         webteam@okr.dk     17. januar 2023